Welcome to visahub a immigration company

Talk to expert

+1 800 123 4567

Apply Now

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca,  İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği’nin (“Dernek”) web sitesi üzerinden tarafımızla iletişime geçen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi sürecine ilişkin olarak bilgi vermek amacıyla kaleme alınmıştır.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz, aşağıdaki gibidir.

Veri KategorileriVeri Kategorisi Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler
Kimlik VerisiAd-Soyad 
İletişim VerisiTelefon Numarası, e-posta
Ziyaretçi öneri/şikâyet verisiTalep/şikâyet içeriği

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları çerçevesinde amaçla sınırlı olarak başta sunucu hizmetinin alınması olmak üzere derneğin temel faaliyetleri için hizmet/ürün alınan tedarikçilere ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, tamamen ya da kısmen otomatik olan veyahut da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik ve sair şekilde toplanmakta ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan ‘’kanunlarda açıkça öngörülmesi’’, ‘’bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, ‘’veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir

4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Derneğimizin Poligon Mah. Poligon Cad. No: 1/1 Sarıyer/İstanbul adresine yazılı olarak elden teslim edebilir, noter kanalıyla veyahut da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre belirlenen yöntemlerle gönderebilirsiniz. 

26 Haziran 2022 Yonetici Tarafından Yazılmıştır.