Welcome to visahub a immigration company

Talk to expert

+1 800 123 4567

Apply Now

İSTANBUL AVCILIK VE ATICILIK SPOR KULUBÜ TÜZÜĞÜ
 
1. KULÜBÜN ADI VE MERKEZİ
 
1.1. Kulübün adı İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü’dür. (“İSTAV/Kulüp”) Kulübün merkezi İstanbul’dadır.
 
2. KULÜBÜN KURULUŞU
 
2.1. Kulüp, 1 Ocak 1921 tarihinde, Halil Nazmi Gençay, Yusuf Celalettin Satgan, Ahmet Şakir Satgan ve Osman Meki Satgan tarafından kurulmuştur.
 
3. KULÜBÜN RENKLERİ VE ALAMETİ FARİKASI
 
3.1. Kulübün renkleri yeşil-beyaz; alamet-i farikası, EK-1’de belirtildiği üzere yeşil arka plan üzerinde dört köşesinde beyaz yapraklar bulunan arma ve içinde “İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü” yazısı ve birbirine yaslanmış iki tüfek içerisinde aydan oluşan amblemdir.
 
4. KULÜBÜN FAALİYET GÖSTERDİĞİ BRANŞLAR
 
4.1. Kulüp; 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu (“Kanun”) ve bu Kanun’a dayalı olarak çıkarılan Yönetmelik ve Tebliğlere uygun olarak tüm spor branşlarında faaliyet gösterebilir. Kulüp, yönetim kurulunun alacağı karar üzerine faaliyet gösterdiği branşların federasyonlarına üye olabilir, üyelikten ayrılabilir.
 
5. KULÜBÜN AMAÇLARI
 
5.1. Kulüp, ülkemizin sportif faaliyetlerinin gelişimine katkıda bulunmak, bu amaçla Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaş yaşama uygun genç sporcular yetiştirmek, sporcuların sportif, sosyal, kültürel ve mali gereksinimlerini karşılamak, sporun hedefinin insanlar arasında dostluk ve kardeşlik bilincini geliştirmek olduğu bilinci ile Kulüp üyelerinin sportif faaliyetlerde bulunmasını teşvik etmek, bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla üyelere sportif olanaklar sağlamak ve altyapı tesisleri kurmak, sportmenlik ruhunu geliştirmek, yurt içi ve yurt dışında spor müsabakaları tertip etmek ve yarışmalara katılmak amaçları doğrultusunda faaliyet gösterir.
 
5.2. Kulüp, ticari faaliyetlerini İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü İktisadi İşletmesi aracılığıyla gerçekleştirmekte olup Tüzük’ün 5.1. maddesinde yer verilen amaçlarını gerçekleştirebilmek adına;
 
 • Taşınır ve taşınmazlar satın alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, ayni haklar tesis edebilir.
 • Sosyal ve sportif tesisler, avcılık branşında faaliyet gösteren üyeler için avlaklar, atıcılık alanında faaliyet gösteren üyeler için poligonlar, tenis alanında faaliyet gösteren üyeler için tenis kortları, okçuluk alanında faaliyet gösteren üyeler için atış sahası ve benzer tesisler inşa edebilir, inşa edilmesi için 3. Kişilerle sözleşmeler imzalayabilir.
 • Sportif nitelikte eğitim merkezleri ile üyeler tarafından kullanılmak üzere eğlendirici ve dinlendirici lokal ve tesisler kurabilir, bu tesisleri işletebilir veya işletmek üzere 3. Kişilere kiraya verebilir.
 • Spor kulübüne ait markaları ve diğer tanıtım araçlarını koruma altına almak, bunları değerlendirmek bağlamında yerli ve yabancı yatırımcılarla birlikte veya doğrudan ortaklıklar, üretim birimleri tesis edebilir, işletebilir, dağıtım ve satış mağazaları kurabilir.
 • Konferans, seminer ve sempozyumlar düzenleyebilir.
 • Yurt içi ve yurt dışı müsabakalar düzenleyebilir, müsabakalara katılabilir.
 • Yurt içi ve yurtdışında bulunan derneklere ve kuruluşlara üye olabilir, bu derneklerle ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütebilir ve yardımlaşabilir.
 • Gerekli görülen yerlerde tesisler açabilir.
 • Vakıf veya federasyonlar kurabilir, kurulmuş bulunan federasyonlara üye olabilir.
 • Üyeler ve 3. Kişi ve kuruluşlardan nakdi ve gayri nakdi yardım toplayabilir, bağış alabilir, ülke sporunun gelişimine katkı sağlayan kuruluşlara bağışta bulunabilir, sporcularına burs verebilir.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütebilir.
6. ÜYELİK

6.1. Üyelik Türleri

6.1.1. Kulüp’te “asil üye” ve “onursal üye” olmak üzere iki tür üyelik bulunmaktadır.

6.1.2. Asil Üye: Tüzük’ün 6.2.1. maddesi uyarınca Kulüp’e “asil üye” olmak üzere başvuran ve Tüzük’ün 6.1.3. maddesi uyarınca “onursal üye” olmasına ilişkin şartları taşımayan kişiler, üye kayıt defterine “asil” üye olarak kaydedilirler.

6.1.3. Onursal Üye: Aşağıda yer alan niteliklerden birini haiz kişiler yönetim kuruluna Kulüp’te “onursal üye” olma başvurusunda bulunabilirler. Yönetim kurulu, başvuran üyenin aşağıda yer alan şartları taşıdığını tespit ederse üye, üye kayıt defterine onursal üye olarak kaydedilir.

(i) 65 yaşını doldurmuş olan üyeler,
(ii) Dernek amaç ve çalışma konularına önemli hizmetleri ve katkıları bulunan kişiler,

6.1.4. Üyenin, Tüzük’ün 6.1.3. maddesindeki şartlardan birini taşıdığının yönetim kurulu tarafından re’sen tespit edilmesi halinde yönetim kurulu, alacağı karar ile üyenin, üye kayıt defterine “onursal üye” olarak kaydedilmesine karar verebilir ve kararı üyeye bildirir. Üye, şartları taşımadığı gerekçesiyle yönetim kurulu kararına, kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren 1 hafta içinde itirazda bulunabilir. İtiraz üzerine yönetim kurulu, üyenin itirazını 1 ay içerisinde karara bağlar. İtirazı reddedilen üye, üye kayıt defterine onursal üye olarak kaydedilir.

6.1.5. Onursal üyelerin, Kulüp organlarına seçilme hakkı, genel kurullarda oy kullanma hakkı, genel kurulların iptalini talep etme hakkı bulunmamaktadır.

6.1.6. Asil üyelikten onursal üyeliğe geçişine karar verilen kişiden yıllık ödenti, doğrudan onursal üye olarak Kulüp’e üye olan kişilerden giriş ödentisi alınmaz.

6.1.7. Üyeliğe kabul ve üyeliğin sona ermesine ilişkin değişiklikler otuz gün içerisinde Kulüp merkezinin bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bildirilir.

6.2. Üyelik Başvurusu

6.2.1. Kulüp’e “asil üye” veya “onursal üye” olmak isteyenler, yönetim kurulu tarafından hazırlanan “üye kayıt talep formu”nu doldurarak ve formda talep edilen belgeleri ibraz ederek üyelik başvurusunda bulunabilir. Yönetim kurulu, başvuru tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde toplanarak üyelik başvurusunu karara bağlar. Kulüp üyeliği, yönetim kurulu kararı alındığı tarihten itibaren hüküm ve sonuç doğurmaya başlar. Başvurusu reddedilen kişiye ret nedeni bildirilmez.

6.2.2. Üyelik başvurusu kabul edilen kişiye, Kulüp üyeliğine kabul edildiği yönetim kurulunca bildirilir.

6.3. Üyelik Şartları

6.3.1. Üyelik başvurusunda bulunan kişilerin, iki adet üyeyi referans olarak göstermesi ve Tüzük’ün 8.3.1. maddesinde belirtilen giriş ödentisini ödemesi zorunludur.

6.3.2. Aşağıda anılan niteliklere sahip kişiler Kulüp’e üye olamazlar:

(i) 4721 sayılı Medeni Kanun ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu uyarınca dernek ve spor kulüplerine üye olma hakkı bulunmayanlar,
(ii) Hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet, irtikap, zimmet, özel belgede sahtecilik suçu, resmî belgede sahtecilik suçu ile 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nda yer alan suçlardan hüküm giymiş bulunanlar,
(iii) Yönetim Kurulu kararı ile Kulüp’ten ihraç edilen ve ihracı Genel Kurul tarafından onaylanmış olanlar,
(iv) Türkiye Cumhuriyeti’nde ikamet iznine sahip olmayan yabancılar.

6.4. Özel Yöntemle Üyelik Sıfatının Kazanılması

6.4.1. Kulüp yönetim kurulu başkanı, her takvim yılı içerisinde Kulüp üye sayısının %5’ini geçmemek kaydıyla, Kulüp’e üye olmak isteyen ve Kulüp amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak kişileri yönetim kuruluna önerebilir. Yönetim kurulu, bu usulle önerilen kişileri, üye kayıt defterine kaydeder. Bu usulle önerilen kişilerin üyelik başvurusu, Tüzük’ün 6.3.1. maddesindeki usul ve şartlar aranmaksızın değerlendirilir.

6.5. Üyelerin Hak ve Görevleri

6.5.1. Kulüp üyeleri, Kulüp tesislerinden ve Kulüp üyeliğinin sağladığı diğer haklardan faydalanma hakkına sahiptir.

6.5.2. Kulüp üyeleri, genel kurul toplantılarına katılma ve bu toplantılarda oy kullanma, Kulüp organlarına aday olma hakkına sahiptir.

6.5.3. Her üye Kulüp organlarından en fazla birinde görev alabilir.

6.5.4. Kulüp üyeleri, Kulüp’ün sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarındaki amaçların gerçekleştirilmesine gereken katkıda bulunmak, Tüzük hükümlerine uygun hareket etmek, üyelik sıfatından doğan görevlerini tam olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

6.5.5. Üyeler, üye kayıt defterinde yer alan adreslerinin değişmesi halinde adres değişikliğini 15 (onbeş) gün içinde Kulüp’e bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu bildirimin yapılmaması halinde üye kayıt defterinde yer alan adrese yapılacak bildirimler, geçerli bir bildirimin hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

7. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

7.1. Kulüp üyeliği, üyelikten ayrılma bildiriminde bulunulması, ihraç ve Kulüp üyeliği için gereken şartların sonradan kaybedilmesi halleri olmak üzere üç şekilde sona erer.

7.2. Üyelikten Ayrılma

7.2.1. Her üye, üyelikten ayrılma hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılma bildirimi, e-devlet üzerinden de yapılabilir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda üyelikten çıkma işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Kulüp’e olan borçlarını sona erdirmez. Kulüp’ten ayrılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Kulüp malvarlığında hak iddia edemez.

7.2.2. Üyelikten ayrılma bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde üyenin üyelik kaydı, üyelik defterinden silinir. Üyelik defterinden silme işlemi için yönetim kurulunun ayrıca karar almasına gerek bulunmamaktadır.

7.3. İhraç Sebepleri ve İhraç Usulü

7.3.1. Kulüp üyeleri, aşağıda sayılan hallerde Kulüp’ten ihraç edilebilirler;

(i) Tüzük hükümlerine uyulmaması,
(ii) Tüzük’ün 6.5. maddesinde sayılan hak ve görevlerin yerine getirilmemesi,
(iii) Kulüp içerisinde huzursuzluk çıkarılması,
(iv) Kulüp’ün amaçlarını yerine getirmesini engelleyici davranışlarda bulunulması,
(v) Kulüp’ün onur ve saygınlığına zarar verici söylem, eylem veya davranışlarda bulunulması,
(vi) Kulüp içinde veya dışında Kulüp itibarını zedeleyecek şekilde toplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkılması,
(vii) Eleştiri sınırları dışında Kulüp’ü aşağılayacak veya iftira niteliği taşıyan beyanlarla Kulüp’e zarar verecek faaliyetlerde bulunulması,
(viii) Kulüp organlarınca verilen kararlara uyulmaması,
(ix) Yıllık aidatın, yönetim kurulunca yapılan bildirime rağmen ödenmemesi.

7.3.2. Üyenin Tüzük’ün 7.3.1. maddesinde sayılan davranışlarda bulunduğunun yönetim kurulu tarafından re’sen tespit edilmesi yahut diğer üyeler tarafından bu yönde şikâyette bulunulması halinde Tüzük’ün 11. Maddesi hükümleri uygulanır.

7.3.3. Yönetim Kurulu’nun ihraç kararı vermesi üzerine ihracına karar verilen üye, kararın kendisine bildirilmesinden itibaren 1 hafta içinde bir sonraki genel kurulda değerlendirilmek üzere ihraç kararına yazılı olarak itiraz edebilir. Yönetim kurulu, genel kurulca karar verilinceye kadar üyenin, üyelikten doğan haklarını kullanmasını askıya alabilir.

7.3.4. Kulüp’ten ihracı genel kurulda onaylanan kişilerin, Kulüp merkezine ve tesislere bir üyenin konuğu olarak dahi gelmesi yasaktır.

7.4. Üyelik Şartlarının Sonradan Kaybedilmesi

7.4.1. Tüzük’ün 6.3.2. maddesinde sayılan şartları, üyeliğin devamı sırasında kaybedenlerin Kulüp üyeliği, yönetim kurulu kararına gerek bulunmaksızın şartların meydana geldiği tarihte sona erer. Üyelik şartlarını kaybeden üyenin, üyelik kaydı üye kayıt defterinden silinir.

8. ÖDENTİ

8.1. Kulüp’e asil üye olmak isteyenlerden giriş ödentisi, halihazırda üye olanlardan yıllık ödenti alınır.

8.2. Kamu görevlileri, Kulüp sporcuları, Kulüp antrenörleri, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nde akredite gazeteciler ve Devlet sanatçılarından, söz konusu sıfatları devam ettiği sürece giriş ödentisi ve yıllık ödenti alınmaz. Yönetim kurulu, hüküm kapsamında giriş ödentisi ve yıllık ödenti ödemeyen kişilerin, söz konusu sıfatlarının sona erdiğini re’sen tespit ederse, Tüzük’ün 8.4.2. maddesi kapsamında üyeye bildirimde bulunur.

8.3. Giriş Ödentisi

8.3.1. Giriş ödentisi 30 (otuz) gram altın karşılığı Türk lirasıdır. Kulüp’e üye olmak isteyenler, üyelik başvuru tarihindeki TCMB altın satışı fiyatı karşılığı Türk lirasını, üyeliğe kabul edildikleri tarihten itibaren bir ay içinde öderler. Tüzük’ün 6.4. maddesi kapsamında üye olanlar veya üye kayıt defterine “onursal üye” olarak kaydedilenlerden giriş ödentisi alınmaz.

8.4. Yıllık Ödenti

8.4.1. Tüzük’ün 6.4. maddesi kapsamında üye olanlar haricindeki asil üyeler, her yıl mart ayı sonuna kadar 3 (üç) gram altın karşılığı Türk lirasını yıllık ödenti olarak öderler. Altın karşılığı olarak yılın ilk günü TCMB altın satışı fiyatı karşılığı esas alınır.

8.4.2. Üyenin yıllık ödentisini ödememesi üzerine yönetim kurulu tarafından üyeye, yıllık ödentisini ödemesi için bildirimde bulunulur. Yönetim kurulu tarafından yapılan bildirim üzerine 1 ay içinde yıllık ödentisini ödemeyenlerin üyelik kaydı, yönetim kurulu kararı ile silinir.

8.4.3. Yıllık ödentisini ödemeyen üyeler, Kulüp üyeliğinin sağladığı haklardan faydalanamaz.

8.4.4. Onursal üyeler, yıllık ödenti ödemezler.

9. KULÜBÜN ORGANLARI

9.1. Kulüp’ün genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu olmak üzere üç organı bulunmaktadır.

9.2. 4721 sayılı Medeni Kanun, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu uyarınca Kulüp organlarına seçilme hakkını haiz olmayan ve Yönetim Kurulu tarafından hakkında hak mahrumiyeti cezası uygulanan kişiler, Kulüp organlarında görev alamazlar. Genel kurulda ibra edilmemesine karar verilen yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler.

9.3. Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu görev süreleri 3 (üç) yıldır. Süresi bitmeden istifa eden organ ve kurulların üyelerinin yerine yedek üyelerden gelenler, eskilerinin sürelerini tamamlarlar.

9.4. Genel Kurul

9.4.1. Genel kurul, Kulüp’ün mali bilançolarını ve yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemde yer alan diğer konuları görüşmek üzere her yıl Nisan ayında; yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek üzere üç yılda bir Kulüp merkezinde toplanır. Kararlarını, Tüzük’te aksi belirtilmediği sürece toplantıya katılanların oy çokluğu ile alır.

9.4.2. Genel kurul, toplantıya yönetim kurulu tarafından çağırılır. Yönetim kurulu, toplantıya katılma ve oy verme hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve listede yer alan kişilere en az 15 gün önceden bildirimde bulunarak toplantı yeri, tarihi ve saatini bildirir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa yapılacak ikinci toplantının tarihi de belirtilir.

9.4.3. Üye kayıt defterinde yer alan üyelerin 5’te 1’i veya denetim kurulu, görüşülmesini talep ettikleri gündem ile birlikte olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasını talep edebilirler. Yönetim kurulu, yeterli üye sayısı tarafından talepte bulunulduğunu tespit etmesi halinde otuz gün içinde genel kurulu toplantıya çağırmak zorundadır. Bu usul ile yapılacak toplantılarda gündeme madde eklenemez ve çıkarılamaz. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Mahkeme, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

9.4.4. Genel kurulun görev ve yetkileri aşağıdakilerden oluşur:

(i) Kulüp organlarını seçmek,
(ii) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu tarafından hazırlanan denetim raporunu görüşmek,
(iii) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan bütçeyi görüşmek, değiştirerek kabul etmek ve oylamak,
(iv) Tüzük’ün 7.3.1 maddesi kapsamında ihraç edilen ve ihraç kararına itirazda bulunan üyelerin ihracını oylamak,
(v) Yönetim ve denetim kurullarının ibrasını oylamak,
(vi) Kulüp organlarına, Kulüp’ün amaçları doğrultusunda öneri ve tavsiyelerde bulunmak,
(vii) Taşınmaz satın almak/satmak üzere yönetim kuruluna yetki vermek,
(viii) Kulübün feshine karar vermek,
(ix) Tüzük hükümlerini değiştirmek.

9.4.5. Genel kurul, genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazla kişinin katılımı ile toplanır. Genel kurul toplantısı gündeminde, Tüzük hükümlerinin değiştirilmesi yahut Kulüp’ün feshi bulunuyor ise toplantı, Kulüp asil üye sayısının en az 3’te 2’sinin katılımı ile yapılır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantı, ilk toplantıdan en az yedi, en fazla altmış gün sonra yönetim ve denetim kurulu asil üye sayıları toplamının en az iki katı üye sayısı ile yapılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaz ise bu durum yönetim kurulu tarafından bir tutanak ile tespit edilir.

9.4.6. Genel kurul, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Bu durumda ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

9.4.7. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

9.4.8. Kulüp organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Başkanlığına kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

9.4.9. Genel kurul toplantısı açılışı yapıldıktan sonra, bir divan başkanı, bir divan başkanı yardımcısı ve iki yazman ile divan başkanlığı oluşturulur, toplantıyı divan başkanı yönetir. Divan heyeti, genel kurul tarafından açık oy, açık sayım usulüyle seçilir.

9.4.10. Divan heyeti, görüşmelerin düzenini bozanları uyarır, bu davranışlarını sürdürenler hakkında ise toplantıdan çıkarma kararı alınması için genel kurulun açık oyuna başvurur. Genel Kurul kararı ile toplantıdan çıkartılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamalara katılamaz.

9.4.11. Genel kurulda her üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır, vekaleten oy kullanılamaz ve toplantıya katılınamaz. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

9.4.12. Onursal üyelerin toplantıya katılma hakkı bulunmakla birlikte oy kullanma hakkı bulunmamaktadır. Onursal üyelere, toplantı yeri ve saatine ilişkin bildirimde bulunulması gerekmez.

9.4.13. Genel kurulda, gündemde yer alan maddelerin haricinde görüşme yapılamaz. Ancak toplantıya katılan üyelerin 10’da 1’inin olumlu oyu ile gündeme madde eklenebilir. Tüzük değişikliğine ilişkin madde eklenemez.

9.4.14. Kulüp organlarının seçimi, gizli oy, açık sayım usulüyle yapılır.

9.4.15. 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunu’nda belirtildiği şekilde mahkûm olanlar ile hak mahrumiyeti cezası alanlar, spor kulüplerinin genel kurul dışındaki organlarında görev alamaz.

9.4.16. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Kulüp üyelerinin tamamının yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Ancak bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

9.4.17. Genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları; Kulüp’ün bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, üyenin bu yolda istemde bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne sunulması ve oy kullananların kimliklerinin saklanması koşuluyla kısmen veya tamamen elektronik ortamda yapılabilir. Elektronik ortamı kullanmak isteyen Kulüp üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri elektronik posta adreslerini Kulüp’e bildirirler. Spor kulüplerinde, elektronik ortamda yapılan genel kurul ve yönetim kuruluna elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Elektronik ortamda yapılacak genel kurul toplantılarında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır.

9.5. Yönetim Kurulu

9.5.1. Yönetim kurulu, genel kurul tarafından Kulüp asil üyeleri arasından seçilen 7 asil 5 yedek üyeden oluşur. Kararlarını, Tüzük’te aksi belirtilmediği sürece toplantıya katılanların oy çokluğu ile alır.

9.5.2. Yönetim kurulu, Kulüp’ün yürütme organıdır. Kulüp’ün Tüzük’te yer verilen amaçları doğrultusunda çalışmasını ve organize edilmesini sağlar. Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıdakilerden oluşur:

(i) Kulüp’ü 3. Kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları nezdinde temsil ve ilzam etmek,
(ii) Kanun ve Kanun’a dayalı olarak çıkarılan Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik hükümlerince tutulması gereken defterleri tutmak,
(iii) Genel kurul toplantısını organize etmek,
(iv) Genel kurul gündemini hazırlamak,
(v) Genel kurulda görüşülmek üzere yıllık faaliyet raporu hazırlamak,
(vi) Bütçeyi genel kurulun onayına sunmak,
(vii) Kulüp’ün amaçlarını gerçekleştirmek üzere taşınmaz, taşınır satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve sınırlı ayni hak tesis etmek,
(viii) Giriş ödentisi ve yıllık ödenti miktarını belirlemek,
(ix) Kulüp’ün amaçlarını gerçekleştirmek üzere tesis inşa etmek, inşası amacıyla 3. Kişilerle sözleşme imzalamak,
(x) Kulüp’ün amaçlarını gerçekleştirmek üzere her türlü sözleşmeyi imzalamak,
(xi) Genç sporculara burs verilmesine karar vermek, burs miktarını belirlemek,
(xii) Kulüp idari yapısının oluşumu ve idari yapıda yer alan personel ile bunların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,
(xiii) Tüzük’ün 6. Maddesi kapsamında üyelik başvurularını karara bağlamak,
(xiv) Tüzük’ün 6. Maddesi kapsamında asil üyelikten onursal üyeliğe geçme başvurularını karara bağlamak, Tüzük’ün 6.1.3. maddesinde yer alan şartları taşıdığı tespit edilenlerin onursal üyelik kaydını yapmak,

9.5.3. Yönetim kurulu, seçim sonrası ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan seçer. Seçilen başkan görev dağılımı yaparak 1 başkan vekili, 1 genel sekreter, 1 muhasip üye seçer.

9.5.4. Yönetim kurulu başkanlığı herhangi bir nedenle boşalırsa ve bir sonraki seçimli genel kurula 6 (altı) aydan fazla süre kalmışsa, yönetim kurulu 1 (bir) ay içerisinde başkanlık ile diğer tüm organların seçimi için Kulüp’ü genel kurul toplantısına çağırır. Genel kurul tarihine kadar, başkan vekili, başkanlık görevini yürütür. Seçimli genel kurula 6 (altı) aydan az süre kalmışsa başkan vekili genel kurula kadar başkanlık görevini yürütür.

9.6. Denetim Kurulu
 
9.6.1. Denetim kurulu, genel kurul tarafından Kulüp asil üyeleri arasından seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Kararlarını, Tüzük’te belirtilmediği sürece toplantıya katılanların oy çokluğu ile alır.
 
9.6.2. Denetim kurulu, Kulüp’ün denetleme organıdır. Denetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıdakilerden oluşur:
 • Kulüp’ün hesapları ve bu hesaplarla ilgili tüm belge ve kayıtları denetlemek,
 • Kulüp’ün tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini denetlemek,
 • Yönetim kurulu tarafından yapılan harcamaların Tüzük ve bütçeye uygunluğunu denetlemek, gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulunu yazılı olarak uyarmak,
 • Genel kurul toplantılarında, yönetim kurulunun ibrası konusunda görüş bildirmek,
 • Tüzük’ün 9.3.4. maddesi hükümleri doğrultusunda olağanüstü genel kurul toplantısı çağrısında bulunmak.
9.6.3. Yönetim kurulu, denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtları denetim kurulunun incelemesine sunmak zorundadır.

9.6.4. Denetim kurulu, Tüzük’ün 9.4.3. maddesi hükümleri kapsamında genel kurulu ancak oybirliği ile toplantıya çağırabilir.

10. İÇ DENETİM

10.1. Kulüp’te genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun sorumluluğunu sona erdirmez.

11. DİSİPLİN CEZALARI

11.1. Kulüp üyelerinin ihracı yahut üyelere disiplin cezası verilmesi konusunda yetkili organ yönetim kuruludur.

11.2. Yönetim Kurulu, üyenin Tüzük’ün 7.3.1. maddesinde sayılan davranışlarda bulunduğunu re’sen tespit etmesi yahut diğer üyeler tarafından bu yönde şikâyette bulunulması üzerine bir ay içinde toplanarak üyenin savunmasının alınmasına yahut savunması alınmaksızın aşağıdaki cezaların uygulanmasına veya ihracına karar verebilir. Üyenin savunması alınmadan ihracına karar verilemez.

11.2.1. Üyenin, Tüzük’ün 7.3.1. maddesinde sayılan davranışlarda bulunması ancak davranışın Kulüp üyeliğinden ihracı gerektirecek ağırlıkta bulunmaması halinde yönetim kurulu üyenin kınanmasına karar verebilir. Kınama kararı, üyeye yazılı olarak bildirilir.

11.2.2 Üye’nin Tüzük’ün 7.3.1. maddesinde sayılan davranışlarda bulunması halinde üyeye hak mahrumiyeti cezası verilebilir. Bu durumda üye, ceza verilen süre boyunca Kulüp üyeliğinin sağladığı hak ve yetkilerden faydalanamaz, genel kurul toplantılarına katılamaz. Verilecek hak mahrumiyeti cezası süresi 1 yılı geçemez.

11.2.3. Üye’nin Tüzük’ün 7.3.1. maddesinde sayılan davranışları tekrarlaması, alışkanlık haline getirmesi veya davranışın tek başına ihracı gerektirir ağırlıkta olması halinde üyenin ihracına karar verilebilir.

11.3. Olay tarihinden başlayarak 1 yıl içinde disiplin kovuşturmasına konu edilmeyen söylem, eylem veya davranışlar, zamanaşımına uğrar ve Yönetim Kurulu tarafından bu davranışlara ilişkin disiplin cezası verilemez.
 
12. KULÜBÜN GELİRLERİ VE GELİR-GİDER İŞLEMLERİ
 
12.1. Kulüp’ün gelirleri aşağıdakilerden oluşur:
 
a) Giriş ödentisi ve yıllık ödentiler,
b) Sponsorluk gelirleri,
c) Sporcu transferlerinden alınan ücretler,
ç) Sporcu yetiştirme tazminatları,
d) Sporcu eğitimi, kurs ve benzeri ücretler,
e) Faaliyetlere katılım bedelleri,
f) Müsabaka hâsılatları,
g) Yayın gelirleri,
ğ) Sahibi veya ortağı olduğu şirketler ile işletmelerden elde edilen gelirler,
h) Toplantı ve benzeri faaliyetlere ilişkin gelirler,
ı) Reklam gelirleri,
i) Kira gelirleri,
j) Bağış ve yardımlar,
k) Spor dışı faaliyetlere ait gelirler,
l) Finansman gelirleri,
m) Öz sermaye katkıları,
n) Diğer benzeri gelirler.
 
12.2. Yönetim kurulu, Tüzük’ün 9.4.4. maddesi ile genel kurula verilen hak ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla, Kulüp gelirleri üzerinde, Kulüp’ün amaçlarını doğrultusunda dilediği şekilde tasarruf etme hakkına sahiptir.
 
12.3. Kulüp’ün gelirleri, alındı belgesi ile tahsil edilir. Gelirlerin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
 
12.4. Kulüp’ün giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için gider makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
 
12.5. Kulüp tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Kulüp’e yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.
 
12.6. Tüzük’ün 16. Maddesinde sayılan belgeler; mevzuatta gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, Kulüp tarafından bastırılır. Ayni bağış alındı belgeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da düzenlenebilir. Düzenlenen bu belgeler Gençlik ve Spor Bakanlığı bilişim sisteminde muhafaza edilir.
 
12.7. Kulüp gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri, mevzuatta gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.
 
12.8. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni spor kulübü yöneticileri arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile kulüp adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket edilir.
 
12.9. Kulüp adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden yetki belgesi Kulüp tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, yönetim kurulu başkanınca onaylanır.
 
12.10. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok yönetim kurulu görev süresi ile sınırlı olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya bu görevine son verilmesi, Kulüp’ün kendiliğinden sona erdiğinin tespit edilmesi veya feshedilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin Kulüp yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.
 
13. SOSYAL TESİSLER
 
13.1. Sosyal tesisler, Kulüp’ün üyeleri, aile bireyleri ile onların yakınları ve konuklarına, sporculara, Tüzük’te belirtilen koşullar içinde sosyal olanaklar sağlamak, üyeleri birbirine kaynaştırmak ve doğadan yararlandırmak amacı ile kurulmuş tesislerdir.
 
13.2. Yönetim kurulu, Kulüp sosyal tesislerini üyelere daha iyi hizmet vermek üzere işletilmek amacıyla 3. Kişilere kiralayabilir.
 
14. BÜTÇE VE BORÇLANMA
 
14.1. Yönetim Kurulu, olağan genel kurullardan önce yıllık bütçeyi hazırlayarak genel kurulun onayına sunar. Genel kurul, toplantıya katılan üye sayısının yarısından bir fazlası ile bütçenin onaylanmasına karar verebilir. Bütçe, Genel Kurulda görüşülüp onaylanması ile birlikte yürürlüğe girer.
 
14.2. Genel kurulda yapılan bütçe görüşmelerinde, yeni ve geçerli kaynak gösterilmeden giderleri arttırıcı ve/veya gelirleri azaltıcı öneri yapılamaz.
 
14.3. Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından kabul edilen bütçenin fasılları arasında aktarma yapabilir, kabul edilen bütçenin üzerinde harcama yapamaz.
 
14.4. Yönetim Kurulu, Tüzük’ün 12.1. maddesinde sayılan gelir kaynaklarıyla karşılanamayacak düzeyde olmamak kaydıyla, Kulüp amaçlarını gerçekleştirmek üzere banka ve kredi kuruluşlarından borç alabilir, kredi kullanabilir.
 
14.5. Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde 7405 sayılı Kanun ile ilgili mevzuatta yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıdaki ilkelere uyulur:
 
a) Bütçe, spor kulübünün malî işlemlerinin kapsamlı ve saydam bir şekilde görülmesini sağlar.
b) Bütçede gelir ve gider denkliğinin sağlanması ile birlikte ilgili spor dalında sporculara, spor kulüplerine, spor anonim şirketlerine ve kamu kurumlarına vergi, sigorta ve benzeri kamu hukukundan kaynaklanan vadesi geçmiş borcun bulunmaması esastır.
c) Gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonuçlarının raporlanmasında açıklık, doğruluk ve malî saydamlık esas alınır.
ç) Bütçeyle verilen harcama yetkisi, Tüzük’te belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere spor kulübünün faaliyette bulunduğu alanlardaki çalışmaları yapmak amacıyla kullanılır, uygulanır ve kontrol edilir.
 
14.6. Bütçenin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:
 
a) Kulüp’ün ayrıntılı finansman programının hazırlanması ve revizesi, aktarma, ödenek kaydı, ödenek eklemesi, ödeneklerin devir ve iptal işlemleri, özel ödenek kayıt işlemleri ile tenkis işlemlerine ilişkin talepler 7405 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurulun onayı ile yürürlüğe girer. Genel kurul tarafından tahsis edilen bütçe ödeneklerinin kullanımında Yönetim Kurulu yetkili olup, bu yetkisini yönetim kurulu üyesi ya da üyelerine devredebilir.
b) Bütçedeki ödenekler, Tüzük’te belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılacak olan faaliyetlerin yerine getirilmesi ile bunun temini için hizmetin gerektirdiği şekilde bütçe sınıflandırmasında bulunan kalemler itibarıyla kullanılır.
c) Bütçedeki ödenekler, ödenek tutarlarına bağlı kalınmak ve hangi amaç için alınmış ise o amaçla kullanılmak kaydıyla harcanır.
ç) Ödeneği bulunmayan hiçbir harcama yapılamaz ve harcamayı gerektiren bir işleme girişilemez.
 
15. BEYANNAME
 
15.1. Kulüp, yılsonu itibarıyla veya en yüksek harcamaya sahip olan spor dalındaki müsabakaların yapıldığı döneme göre gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını ve kâr-zarar ve bilanço hesaplarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içinde Gençlik ve Spor Bakanlığına verir.
 
16. KULÜP TARAFINDAN TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR
 
16.1. Kulüp, iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koyacak şekilde ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın belirlediği usul ve esaslar dahilinde defter tutmakla yükümlüdür. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede spor kulübünün faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. Spor kulübü faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.
 
16.2. Yönetim kurulu, aşağıda yazılı defter ve kayıtları tutarlar:
 
16.2.1. Karar Defteri : Yönetim kurulu kararları, tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.
 
16.2.2. Üye Kayıt Defteri : Kulüp’e üye olanların kimlik bilgileri, üyeliğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyeler tarafından ödenen giriş ödentisi ve yıllık ödenti bedelleri de bu deftere işlenebilir.
 
16.2.3. Evrak Kayıt Defteri : Kulüp’e gelen ve giden evrak, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evrak çıktısı alınmak suretiyle saklanır, bu türden evraklara da tarih ve sıra numarası verilir.
 
16.2.4. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri : Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt işlemleri 213 sayılı Kanun ile bu kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yürütülür.
 
16.2.5. Demirbaş Defteri : Kulüp demirbaşlarının kaydının tutulduğu defterdir.
 
16.2.6. Borç – Alacak Defteri : Kulüp’ün borç ve alacaklarının tutulduğu defterdir.
 
16.3. Tüzük’ün 17.2. maddesinde yer alan defterler Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilir.
 
16.4. Kulüp, bu maddede sayılanlar haricinde ihtiyaç duyacağı diğer defterleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tasdik ettirmek suretiyle kullanabilir.
 
17. KULÜP ÜYELERİNE YAPILACAK BİLDİRİMLER
 
17.1. Kulüp üyelerine yapılacak bildirimler, üye kayıt defterinde yer alan telefon numaraları ve e-posta adresleri aracılığıyla yapılır, ayrıca posta marifetiyle bildirim yapılması aranmaz. Adresi saptanamayan üyelere yapılacak bildirimler Kulüp merkezinde ve sosyal tesislerde 15 (on beş) gün süre ile asılı bırakmak suretiyle yapılır.
 
17.2. Genel kurul toplantısı tarih, yer ve saati, Tüzük’ün 9.4. maddesinde öngörüldüğü üzere üyelere bildirilir, ayrıca Kulüp’ün internet sitesinde yayımlanır.
 
18. KULÜBÜN İDARİ YAPISI VE İDARİ YAPIDA YER ALAN PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
 
18.1. Kulüp’ün zorunlu organları dışında kalan kulüp idari yapısının oluşumu ve idari yapıda yer alan personel ile bunların görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 
19. KULÜBÜN FESHİ VE TASFİYESİ
 
19.1. Genel kurul, toplantıya katılan asil üyelerin 4’te 3’ünün olumlu oyu ile Kulüp’ün feshine karar verebilir.
 
19.2. Genel Kurul tarafından Kulüp’ün feshine karar verildiğinde seçilecek 5 (beş) kişilik bir kurulca tasfiye işlemi yapılır.
 
19.3. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak Kulüp’ün para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce Kulüp’ün hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Kulüp’e ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında Kulüp’ün alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Kulüp’ün alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.
 
19.4. Kulüp’ün feshine karar verilmesi halinde alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra Kulüp’ün tüm menkul, gayrimenkul ve nakdi malvarlığı öncelikle Avcılık – Atıcılık Spor ve Eğitim Vakfı’na, vakfın gayri faal olması durumunda Gençlik ve Spor Bakanlığı’na geçer.
 
19.5. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde kulüp adında “Tasfiye Halinde İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü” ibaresi kullanılır.
 
19.6. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
 
19.7. Kulüp’ün para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.
 
19.8. Spor kulübünün defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
 
20. TÜZÜKTE AÇIKLIK BULUNMAYAN HALLER
 
20.1. Tüzük’te hüküm bulunmayan hallerde, 4721 sayılı Medeni Kanun, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu hükümleri uygulanır.
 
21. YÜRÜRLÜK
 
21.1. Bu Spor Kulübü Tüzük’ü 21 (yirmibir) ana maddeden ibaret olup Kulüp’ün tescil edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
***