Welcome to visahub a immigration company

Talk to expert

+1 800 123 4567

Apply Now

İSTANBUL AVCILIK VE ATICILIK SPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

KULÜBÜN ADI, MERKEZİ VE ADRESİ:

MADDE 1.

Kulübün Adı : İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü’dür.Kısa adı “İSTAV” olarak anılacaktır.

Merkez ve Adresi : Merkezi İstanbul’dadır. Adresi Poligon Cad. No:1 İstinye/İstanbul’dur.

KULÜBÜN AMACI:

MADDE 2.

Kulüp, Avcılık, Atıcılık, Binicilik ve diğer spor branşlarında faaliyet gösterir. Ekolojik dengeyi korumak, sağlıklı çevre ve doğal yaşam bilincini pekiştirmek, üyelerin fizik ve moral eğitimini sağlamak, sportif, sosyal ve kültürel gereksinmelerini karşılamak, onları kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlandırmak, sporun hedefinin bireyler arasında, dostluk ve kardeşlik fikirlerini geliştirmek olduğu bilinci ile ATATÜRK ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaş yaşama uygun olarak üyelerin eğitimi ve gelişmeleri ile ilgilenmek, onlara sportif olanaklar sağlamak ve alt yapı tesislerini oluşturmak, sportmenlik ruh ve anlayışını pekiştirmek, yurt içi ve yurt dışı spor yarışmaları tertip etmek ve amacı ile ilgili yarışmalara katılmak ve kamu yararına işlevler yapmak kulübün amacıdır.

Kulüp bu amacını gerçekleştirmek için;

a. Taşınır ve/veya taşınmaz mal satın almak veya satmak veya kiralamak veya intifa hakkını almak suretiyle sosyal-sportif tesisler, Avcılar için Avlaklar,Atıcılar için Poligonlar ve Binicilik için Hara, Manej Sahası ve benzeri tesisler kurar.
b. Sportif ve genel nitelikte eğitim ve öğretim merkezleri ile eğlendirici, dinlendirici, boş zamanları değerlendirici lokal ve tesisleri kurar ve bunları işletir veya işlettirir, seminer, konferans,sempozyum düzenler ve benzeri faaliyetleri yapar.
c. Çeşitli spor branşlarında yurt içi ve yurt dışı yarışmalar düzenler ve düzenlenmiş olan amacı ile ilgili yarışmalara katılır. Bu işlevini gerçekleştirmek için amatör ve profesyonel şubeler kurar. Amacı ile ilgili uluslar arası faaliyette bulunabilir, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapabilir veya yardımlaşabilir.
d. Ticari Şirketler, Vakıflar, Federasyon kurar veya kurulmuş bulunan Şirket, Vakıf veya Federasyonlara katılarak kulübün faaliyetlerine maddi ve manevi katkıda bulunur. Ayrıca böyle bir katkıda bulunabilecek kişi ve kuruluşlarla iletişim sağlamaya özen gösterir.
e. Yasaların ve mevzuatın spor kulüplerine izin verdiği diğer konularda faaliyetlerde bulunarak kulübün amacının gerçekleştirilmesini sağlar.
f. Yukarıda sayılan hizmetler için gerekli masrafları karşılamak amacıyla üyelerden ve diğer kişi ve kuruluşlardan yardım toplar, kanunlar çerçevesinde verilen ayni ve nakdi yardımları, bağışları kabul eder.Gerekli izinleri almak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurtiçinden ve yurt dışından bağış kabul eder.
g. Gerekli izinleri alarak kulübün izinle kurabileceği tesisleri kurar.
h. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve
Vakıfların Kamu ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun Hükümleri saklı kalmak
üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.
ı. Taşınır ve/veya taşınmaz mal satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya
verebilir,taşınmazlar üzerinde irtifak, intifa hakkı ve benzeri ayni haklar tesis edebilir.
i. Gerekli görülen yerde şube ve temsilcilikler açabilir.

KULÜBÜN KURULUŞU :

MADDE 3.

Kulüp 1 Ocak 1921 tarihinde kurulmuştur.

1.
2.
3.
4.
Rusumat Memuru
Doktor
Tüccar
Tüccar
: HALİL NAZMİ GENÇAY
: YUSUF CELALETTİN SATGAN
: AHMET ŞAKİR SATGAN
: OSMAN MEKİ SATGAN
T.C. VATANDAŞI
T.C. VATANDAŞI
T.C. VATANDAŞI
T.C. VATANDAŞI

KURUCULARI VEFAT ETTİKLERİNDEN ADRESLERİ YAZILMAMIŞTIR.

ÜYE VE ÜYELİK TÜRLERİ:

MADDE 4.

Tüzükte öngörülen koşullara göre üyelik sıfatını kazanmış olan kimsedir. Sosyal tesislerden yararlanmak isteyen kişiler Yönetim Kurulunun belirleyeceği koşullara göre tesislerden yararlanabilirler. Bu konuda Yönetim Kurulu bir yönetmelik yapar.

4.1) ASIL ÜYE: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülüğü üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı; yükümlülükleri ise, dernek düzenine uymayı ve derneğe sadakat göstermeyi, derneğin amacına uygun davranmayı, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici ya da engelleyici davranışlardan kaçınmayı; tüm Genel Kurul toplantılarına katılmayı, aidat ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

4.2) ONURSAL ÜYE : Ülkeye ya da Dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli büyük hizmetleri veya katkıları olan kişilerle, üyeler topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler, ya da tüzük hükümleri gereğince bu statünün şartlarına haiz olanlar, Dernek asıl üyesi olsun ya da olmasın Yönetim Kurulunun kararı ile Onursal üye seçilebilirler.

Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden üye giriş ve yıllık ödentileri alınmaz.

DERNEĞE ÜYE OLMA KOŞULLARI :

MADDE 5.

Onsekiz yaşını bitirmiş, medeni haklarını kullanma ehliyetine ve tüzükte anılan niteliklere sahip kişiler kulübe üye olabilirler. Ancak;

a. Dernekler Kanunu 3 \ 2 gereğince Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kolluk Kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır.
b. Ülkede kötü şöhret sahibi olanlar,
c. Dolandırıcılık, Sahtecilik, Emniyeti Suistimal, Zimmet, Rüşvet vermek gibi yüz kızartıcı suç türleri ile cinsel suçlardan mahkum olup, sabıka kaydı bulunanlar,
d. 6136 sayılı yasaya muhalefet nedeniyle mahkum olanlar,
e. Yönetim Kurulu kararları ile kulüpten kesin ihraç kararı verilip bu kararları kesinleşmiş olanlar,
f. Orta öğretim öğrencileri,
g. Türkiye’de oturma hakkına sahip olmayanlar,
h. Diğer yasal düzenlemelerle derneklere üye olamayacakları belirtilen kişiler, kulübe üye olamazlar.

ÜYELİK BAŞVURUSU :

MADDE 6.

Tüzüğün 5.maddesi uyarınca üye olabilme koşullarını taşıyan kişiler, kendisi hakkında bilgi alınabilecek iki kulüp üyesini belirterek “Başvuru Formu”nu doldurmak ve istenen belgeleri ibraz etmek suretiyle kulübe bizzat başvururlar.

ÜYELİK SIFATININ KAZANILMASI :

MADDE 7.

Üyelik başvurusu üzerine, Yönetim Kurulunca kulüp üyeliğine kabul edilen kimseye, bu karar yazı ile bildirilir.Üyeliğe kabul edilen kişinin giriş ödentisini ve üye olunan yıla ait yıllık ödentiyi yapılan bildirimden itibaren 30 gün içinde ödemesi gerekir. Bu süre içinde gereken ödemeleri yapmayanların üyelik başvurularına ait karar başka bir işleme gerek kalmadan kendiliğinden kalkar.Süresi içinde giriş ve yıllık ödentisini tam olarak ödeyenlerin üyelikleri üye kayıt defterine kaydedilir.Üye kayıt defterine kayıtları yapılan kişiler kulüp üyesi sıfatını kazanırlar.

ÖZEL YÖNTEMLE ÜYELİK SIFATININ KAZANILMASI :

MADDE 8.

Kulüp amacının gerçekleşmesine maddi veya manevi katkıda bulunmuş veya bulunabilecek ve toplumda temayüz etmiş kişiler arasından bir takvim yılı içinde kulübe kayıtlı üyenin %1 ini geçmemek kaydı ile veya kulüp lisansı ile yarışmalara katılmış milli sporcular arasından kulübe üye alabilir. Bu nitelikteki kişilerden giriş ödentisi alınmaz. Yönetim Kurulu uygun gördüğü kişileri tüzükte belirtilen prosedüre bağlı kalmaksızın kulübe üye olarak alabilecektir.

ÜYENİN HAK VE GÖREVLERİ :

MADDE 9.

Kulübün üyeleri eşit haklara sahiptir.Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olan her üye tüzüğün öngördüğü şekil ve koşullar içinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir.Bir üye Genel Kurul’ca seçimi yapılan kulüp organlarından sadece birinde görev alabilir. Ayrıca her üye;

a. Üyelik sıfatından doğan görevlerini tam olarak yerine getirmekle,
b. Kulübün sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarındaki amacının gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmakla,
c. Yükümlülük ve görevi yerine getirmede, hakların kullanılması ve borçların ifasında iyi niyet kurallarına uygun hareket etmekle,
d. Tüzük ve yönetmelik hükümleri ile kulüp organlarının bunlara uygun aldığı kararlara,uymakla yükümlüdür. Üyeler adres değişikliklerini kulübe yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.Adres değişikliklerini kulübe yazılı olarak bildirmeyen üyelerin kulüpte mevcut adreslerine yapılacak her türlü bildirim kendilerine tebliğ edilmiş sayılacaktır.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ VE ÜYE HAKKINDA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ:
MADDE 10.

Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin, ya da aranılan nitelikleri taşımadıkları daha sonra anlaşılan üyelerin üyeliği sona erer. Bunun dışında kulüp üyeliği çıkma veya çıkarılma ile sona erer.

a. Üyelikten Çıkma ve Usulü: Her üye Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek kaydıyla, üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Ancak, ayrıldığı tarihe kadar birikmiş olan aidat borcunu ödemek zorundadır. Çıkma isteğinde bulunan üye, ödediği aidatları geri alamaz ve herhangi bir hak da iddia edemez.

b. Üyelikten Çıkarılma ve Usulü:

Kulüp üyeleri aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

a. Kanunda veya tüzüğün 5. maddesinde sıralanan hususları gerçekleştirenler,
b. Her ne sebeple olursa olsun, kulübe borçlu olup da yazılı olarak kendisine
verilen 30 günlük süre içinde geçerli özrü olmaksızın borcunu ödemeyenler,
c. Yönetim kurulu kararlarına uymamayı alışkanlık edinen ve kulüp içinde
sürekli huzursuzluk çıkaranlarla, genel ahlak kurallarına aykırı hareket edenler,
d. Tüzük hükümlerine göre kulüpten ihracı gerektiren bir davranış içinde olanlar.
e. Verilen görevlerden sürekli kaçınanlar,
f. Dernek organlarınca verilen kararlara uymayanlar.

Üyelikten çıkarılan kimsenin üye kayıt defterinden kaydı silinir ve kaydı silinen kişi hiçbir surette bir daha kulübe üye olamaz.

A., b.,d bentlerinde üye hakkındaki çıkarılma sebebinin tespit edilmesi ile Yönetim Kurulu resen harekete geçerek üyenin kesin veya geçici ihracını karara bağlar.
D. bendindeki halin gerçekleşmesi halinde ise Yönetim Kurulu, dernek üyelerinden veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından gelecek yakınma üzerine harekete geçerek yakınma ile ilgili incelemesini yapar, gerekirse diğer organlardan veya kulüp üyelerinden bilgi ve belge ister. Bilgisine başvurulan organ veya üyeler bildiklerini Yönetim Kurulu’na bildirmek zorundadırlar.Aksi takdirde tüzüğe aykırılık oluşur ve Yönetim Kurulu tarafından resen hakkında ceza işlemi yapılır. Bilgisine başvurulan üye veya organ bildiklerini yazılı olarak da verebilir. Yönetim Kurulu yakınma üzerine tüm incelemesini bitirip 25 gün içinde karar vermek zorundadır.Kurulca verilen kararın bir örneği yakınana, bir örneği de yakınılan kişiye iadeli taahhütlü mektup ile bildirilir. Yönetim Kurulu incelemenin her safhasında yakınılan hakkında tedbir kararı verebilir. Tedbir kararı yakınılan üyenin üyelik haklarını kullanmasına engeldir. Yönetim Kurulu kendine ve aynı zamanda yargıya intikal etmiş olaylarda yargının kararını beklemeksizin kendi kararını verir.

Yönetim Kurulu yakınma halinde yakınılan konuda haklılık olduğunu görürse yakınılan üyeye,

a. Üyelikten ihraç
b. Geçici Hak mahrumiyeti ( 3aydan 6 aya kadar )
c. İhtar

Cezalarından birini verir.Bu cezalardan sadece ihraç kararı hakkında 30 gün içinde yazılı olarak ilk Genel Kurul’a sunulmak üzere Yönetim Kurulu’na itirazda bulunulabilir. İtiraz ihraç kararının yürütmesini durdurmaz. Tüm cezalar üyenin siciline geçer.

ÖDENTİLER:

MADDE 11.

A) GİRİŞ ÖDENTİSİ

Giriş ödentisi, üyeliğe kabul tarihindeki 20 tam Cumhuriyet Altınının, Merkez Bankası altın satış fiyatı karşılığı Yeni Türk Lirasından ibarettir. Vefat eden üyelerin eşleri giriş ödentisi ödemezler. Çocukları ise bu ödentinin 1/3’ünü öderler. Kulüp faal üyelerinin eşleri ve çocukları üye olmak isterse giriş ödentisinin %50’sini öderler.

B) YILLIK ÖDENTİ

Üye her yıl 1 Ocak tarihi itibariyle Yarım Cumhuriyet Altınının Merkez Bankası altın satış fiyatı karşılığı Yeni Türk Lirasını yıllık ödenti olarak öder. Yıllık ödentilerin 31 Mart tarihine kadar kulüp veznesine veya kulübün göstereceği bankadaki hesabına ödenir. Yıllık ödentisini ödemeyenler Genel Kurul toplantılarına katılamazlar ve kulübün tesislerinden yararlanamazlar. Yıllık ödentisini tebligata karşın 30 gün içinde ödemeyenlerin üyelik kayıtları Yönetim Kurulu kararı ile silinir. Birikmiş aidat borçları yasal yollardan tahsil edilir.
Genel Kurul’a katılabilmek için yıllık ödentinin yatırılmış olması gerekmektedir. Aksi taktirde üyeler Genel Kurul’a katılamazlar. Kulüp üyelerinden 70 yaşını dolduranlar ve 30 yıl kesintisiz aidat ödeyenler isterlerse onursal üye olabilirler.

Aşağıdaki üyeler yıllık ödenti ödemek yükümlülüğü olmaksızın üyelik haklarını kullanırlar:

a. Kulübün faaliyet gösterdiği spor branşlarında milli takımda olan sporcular aidat ödemezler. Ancak milli takımda olmayan milli sporcular yıllık ödenti öderlerse üyelikleri devam eder veya onursal üye olabilirler.
b. Kulüp takımında olanlar ve Yarışma yılı içersinde dereceye giren sporcular aidat ödemezler. Ancak kulüp takımında olmayan ve derece alamamış sporcular yıllık ödenti öderlerse üyelikleri devam eder.
c. Kulübün işlev alanına giren kamu görevlileri görevde kaldıkları sürece aidat ödemezler. Ancak görevleri sona erdikten sonra yıllık ödenti öderlerse üyelikleri devam eder veya onursal üye olabilirler.
d. Kulübün faaliyet gösterdiği spor branşları ile ilgili spor yazarları ve habercileri, sporcu antrenörleri
( çalıştırıcıları )faal oldukları sürece üyelikleri devam eder.Ancak aktif görevleri sona erdikten sonra yıllık ödenti öderlerse üyelikleri devam eder veya onursal üye olabilirler.

KULÜBÜN ORGANLARI :

MADDE 12.

A. Genel Kurul
B. Yönetim Kurulu
C. Denetim Kurulu

GENEL KURUL:

MADDE 13.

Genel Kurul Kulüp üyelerinden oluşur. Genel Kurul toplantılarına;
a.Aidatını ödememiş olanlar,
b.Hakkında Yönetim Kurulu kararı ile tedbir kararı verilmiş olanlar,
c.Hak mahrumiyeti olanlar
katılamazlar.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 14.

Genel Kurul Kulübün en yetkili organıdır. Aşağıdaki hususları görüşüp karara bağlar.

a. Kulüp organlarını seçmek,
b. Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını görüşmek,
c. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin veya ek bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul etmek,
d. Yönetim Kuruluna taşınmaz mal satın alması, üzerinde aynı hak tesis etmesi, taşınmaz mal satması konusunda kulüp amaç maddesinde sayılan tüm haklar ve maddeler konusunda yetki vermek,
e. Kulübün yurt içinde veya yurt dışında şube kurmasına ilişkin kararlar almak,
f. Tüzük ve yasalarla kendisine verilen görev ve yetkileri kullanmak,
g. Kulübün yurt içinde veya yurt dışında şubelerinin açılmasına karar ve şube kurucularına yetki vermek.
h. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı vermek.
ı. Derneğin diğer organlarını denetlemek ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden almak.
i. Gerektiğinde kulüp tüzüğünde yasal nisaplara uygun olarak toplanmak ve karar almak kaydıyla değişiklik yapmak.
k. Yönetim ve Denetim Kurullarını ibra etmek.
l. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki kulüp ve kuruluşlara üye olarak katılması veya
ayrılmasına karar vermek.
m. Derneğin amacına uygun faaliyetler için önerilerde bulunmak ve karar vermek.
n. Giriş aidatı ve yıllık aidat hakkında karar vermek

GENEL KURULUN TOPLANTI ZAMANI VE YERİ :

MADDE 15.

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere toplanır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı, her yıl Nisan ayında yapılır. Olağan Genel Kurul toplantılarında kulübün işlevleri ile ilgili mali, sportif ve sosyal konular görüşülür. Kulüp organlarının seçimi üç yılda bir yapılır. Ancak Yönetim Kurulunun veya diğer organların infisahı hallerinde Olağanüstü toplanır. Seçilen organların yeni organların görev süreleri olağan Genel Kurula kadardır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya kulüp üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya kulüp üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurul toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul toplantıları Kulüp merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ İLE TOPLANTI YETER VE KARAR SAYISI:

MADDE 16.

A.Toplantı Yeter ve Karar Sayısı:

Genel Kurul, katılma hakkı olan üyelerin yarıdan bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda katılan üyelerin sayısı, Yönetim ve Denetim kurullarının asıl üye sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

B.Toplantı Usulü :

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve bir Başkan Vekili ile iki Yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Genel Kurul’un Yönetimi Divan Başkanlığı’na aittir.

Genel Kurul, Gündemdeki konuları görüşerek karara bağlar. Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Genel Kurul’da Gündemde yer alan maddelerin dışında görüşme yapılamaz. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların Gündeme alınması zorunludur. Seçimler gizli oy ve açık tasnifle yapılır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Mahkemece Kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirme yapılması halinde, bu maddede Yönetim Kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ:

MADDE 17.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Yönetim Kurulu kulüp Tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi belirtilerek yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul Toplantısı birden fazla geri bırakılamaz.

YÖNETİM KURULU :

MADDE 18.

Yönetim Kurulu, Kulüp üyeleri arasından 3 yıl için Genel Kurulca seçilen 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 19.

Yönetim Kurulu kulübün karar ve yürütme organıdır. Kulübün çalışma işlevini kanun ve tüzük hükümlerine göre ve Genel Kurul Kararları doğrultusunda organize eder ve yürütür. Yönetim Kurulu;

a. Kulübü temsil eder. Temsil görevini gerektiğinde Yönetim Kurulu üyelerinden veya
üçüncü kişilerden bir veya bir kaçına verebilir.
b. Kulübün muhasebe kayıtlarını, üye kayıtlarını tutar, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemler yapar ve takip eden dönem için Bütçeyi hazırlar ve Genel Kurul’a sunar.
c. Kulübe alınacak personeli almaya ve çıkarmaya yetkilidir.
d. Genel Kurul kararlarını uygular.
e. Tüzük değişiklikleri hakkında Genel Kurul’a teklifte bulunur.
f. Kulübün amacı doğrultusunda Spor Tesisleri yapar, Atış Poligonları ve her türlü yarışmalar düzenler.
g. Üyeler arasındaki birlik ve beraberliğin, kulüp içinde huzur ve düzenin sağlanması için gerekli tedbirleri alır, üyeler için yapılan şikayetler hakkında, tedbir ve sonuç kararı verir.
h. Genel Kurul gündemini hazırlar. Yıllık çalışmalara ait Genel Kurula sunulmak üzere Çalışma Raporları hazırlar.
Yönetmelikleri yapar.
i. Derneğe ait taşınmaz malların onarımı, kulüp faaliyetlerinde kullanmak üzere düzenlenmesi için gerekli alım- satımı yapar, işçi çalıştırabilir, her türlü harcamayı belge karşılığı yapar. Kullanılmaz hale gelmiş taşınır malları tasfiye eder.
j. Sözleşmeler imzalar. Kulübün kullanma hakkına sahip olduğu taşınmaz mallar üzerinde yapılacak, İnşaat, İşleticilik veya Ortaklık Sözleşmelerini yapar.
k. Mevcut gelir kaynaklarının geliştirilmesini sağlamak için inceleme ve projeler üretir. Derneğe gelir temin eder, makbuz karşılığı tahsilat yapar.
l. Yasaların ve Tüzüğün kendisine yüklediği görev ve yetkileri kullanır.
m. Tüzükte ve Yasalarda gösterilen sebepler gerçekleştiği takdirde, üyelerin üyeliğine son verilmesine karar verir.
n. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurularını karara bağlar ve sonucu yazı ile başvuru sahibine bildirir.

GÖREV BÖLÜMÜ:

MADDE 20.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından 1 Başkan seçer. Başkan görev bölümü yaparak 1 Başkan Vekili, 1 Genel Sekreter, 1 Muhasip Üye, 1 Sosyal İlişkiler Sorumlusu, 1 Sportif İlişkiler sorumlusu, 1 Kulüp Arşiv ve Müze sorumlusu seçer.

KULÜP BAŞKANI :

MADDE 21 .

a. Kulübün manevi şahsiyetini temsil eder.
b. Devlet teşkilatındaki kurum ve kuruluşlarla, spor kulüpleri ile ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler.
c. Kulübün üyeleri ve kurulları ile arasındaki iletişimi, düzeni ve dayanışmayı sağlar.
d. Kulübün tüm çalışma ve işlevlerini denetler ve düzenler ve yönlendirir.
e. Kulübü Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararları doğrultusunda temsil ve ilzam eder.
f. Mevzuatın ve tüzüğün kendisine verdiği diğer görevleri yapar.

BAŞKAN VEKİLİ :

MADDE 22 .

Kulüp başkanının olmadığı zamanlarda kulübü 21 maddedeki görev ve yetkiler ile yönetir.

KULÜP GENEL SEKRETERİ :

MADDE 23 .

a. Yönetim Kurulu gündemini hazırlar ve alınan kararları uygular.
b. Personel kadrosunu denetler ve düzenler.
c. Üyeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini sağlar.
d. Kulüple ilgili her türlü yazışmaları yürütür. Kulübe hitaben yazılan tüm resmi ve gayrı
resmi yazılara 15 gün içinde
yanıt verir.
e. Kulüp adına yapılan sözleşmelerin uygulanmasını sağlar.
f. Başkan ve vekilinin bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda idari
işlerde tek başına mali işlerde
muhasip üye ile birlikte kulübü temsil ve ilzam eder.
g. Tüzükte verilen diğer işleri yapar.

MUHASİP ÜYE :

MADDE 24 .

a. Kulübün mali işlerini yürütür.
b. Bütçenin uygulanmasından sorumludur. Yönetim Kurulunun bütçe dışı sarf kararlarını uygulamaz.
c. Sarf ve ödeme belgelerinde Başkan veya Genel Sekreterle birlikte imzası bulunması şarttır.
d. Muhasip Üyenin imzası bulunmadan hiçbir ödeme yapılamaz.
e. Muhasip Üye yapılacak ödemeler listesini her toplantıda Yönetim Kuruluna sunar.
f. Tüm muhasebe kayıtları Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine açıktır.

TOPLANTI ZAMANI :

MADDE 25 .

Yönetim Kurulu ayda 1 kez toplanır. Özürsüz olarak üst üste 3 toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer ve yerine yedek üyelerden ilk sıradaki çağrılır. Toplantıya Başkan veya Başkan Vekili veya her ikisi de bulunmazsa Genel Sekreter başkanlık eder. Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde toplantıya başkanlık edenin oyu çoğunluğu sağlar.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI:

MADDE 26.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle ve yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısının altına düşerse; Genel Kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.
Bu çağrı gerçekleşmezse 15.maddenin dördüncü fıkrasındaki usul uygulanır.

DENETİM KURULU:

MADDE 27.

Kulübün denetim organıdır. Üç yılda bir üyeleri arasından Genel Kurulca seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu Kulübün hesaplarını ve bu hesaplarla ilgili tüm belge ve kayıtları defterleri devamlı olarak denetler. Kasayı sayar harcamaların tüzük ve bütçeye uygun olup olmadığını kontrol eder. Gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu uyarır. Denetim sonuçlarını bir yılı geçmeyen aralıklarla Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulunun ibra edilip edilmemesi hakkında kesin görüşünü bildirir. Denetim Kurulu Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Gerekçesini çağrı kağıdında gösterir. Denetim sonucunda bir suistimali veya kulübün mali bünyesini sarsacak gereksiz harcamalar veya tüzüğe aykırı borçlanmalar saptanırsa Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırmak zorundadır.

KULÜBÜN TEMSİLCİLİKLER VE PLATFORM OLUŞTURMASI :

MADDE 28.

1) Kulüp, gerekli gördüğü yerlerde kulüp faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararı ile temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, kulüp Genel Kurulu’nda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

2) Dernek amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler ya da vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere Yönetim kurulunun kararı ile mutabık kalınacak protokol hükümleri uyarınca platformlar oluşturabilir.

KULÜBÜN ŞUBELERİNİN KURULUŞU :

MADDE 29.

Kulüp, yurt içinde ve yurt dışında gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla klüp Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 30.

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, kulüp amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu kulüp iç örgütüdür.

Şubelerin çalışma usulü yönetmelikle belirlenir.

Şubelerin Organları Ve Şubelere Uygulanacak Hükümler :

Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’dur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, 7 asıl ve 7 yedek, Denetim Kurulu üç asıl ve üç yedek üye olarak şube Genel Kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan kulüple ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede Şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı Ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği :

Şubeler, Olağan Genel Kurul toplantılarını genel merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şube genel kurulu şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve kulüp genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir (1) olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

KULÜBÜN GELİRLERİ :

MADDE 31.

1. Giriş ödentisi
2. Yıllık ödentiler
3. Sosyal işlevlerden sağlanan gelirler
4. Bağış ve yardımlar
5. Kulübün ticari işlevlerinden doğan gelirler
6. Yasaların öngördüğü diğer gelirler.

SOSYAL TESİSLER :

MADDE 32.

Bu tesisler kulübün amacına yönelik olarak üyeler ve sporcular arasındaki birlik ve beraberliği sağlamak onların gereksinmelerini karşılamak, boş zamanlarını değerlendirmek üzere oluşturulan tesislerdir. Bu tesisler işletilmek üzere başkalarına yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kiraya verilebilir. Burada daha iyi hizmet verilmesi en önemli faktördür. Sosyal tesisler politik ve ideolojik amaçlı kullanılmaz.

KULÜBÜN İÇ DENETİMİ:

MADDE 33.

Kulüpte iç denetim esastır. Kulüpte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Bağımsız Denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve kulüp tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, kulüp tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, kulüp yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilere girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

HARCAMALAR :

MADDE 34.

Harcamalar Yönetim Kurulu’nun onayı ile yapılır. Ancak 2.000 YTL’ye kadar olan harcamalar yalnız Başkan veya Yönetim Kurulu yetkili üyesi tarafından tek imza ile yapılabilir.
Bu harcamalar ilk Yönetim Kurulu toplantısında gündeme alınır. Banka hesaplarından para çekmelerde Başkan veya Başkan vekili veya Genel Sekreter ile Muhasip üyenin imzası bulunmak zorundadır.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ VE BÜTÇE:

MADDE 35.

Kulüp amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Bütçe Yönetim Kurulu tarafından 1 Ocak ile 31 Aralık itibariyle bir yıllık olarak hazırlanır.
Bütçenin madde ve fasılları arasındaki aktarmalar Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir. Kabul edilen bütçenin dışında harcama yapılamaz. Ancak ek bütçe ile harcamalar yapılabilir. Ek bütçede Genel Kurul tarafından kabul edilebilir. Bütçe dışı yapılan harcamalardan Yönetim Kurulu üyeleri müteselsilen sorumludur.

TUTULACAK DEFTERLER VE KAYITLAR:

MADDE 36.

Kulüp aşağıdaki noterden veya dernekler biriminden onamlı defterleri bilanço esasında tutar :

a. Karar Defteri
b. Üye Kayıt Defteri
c. Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri
d. Alındı Belgesi Kayıt Defteri
e. Yevmiye Defteri, Büyük Defter, Envanter ve Demirbaş Defteri

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 37.

Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin en az 1/5 inin veya Yönetim Kurulunun isteği üzerine tüzükte yapılması istenen değişiklik önergesi ile Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplanır. Tüzük değişikliğinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı olan üyelerin en az 2/3 kısmının katılması şarttır. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanmaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği hakkında karar verilebilmesi hazirun cetvelini imzalayan üyelerin 2/3 kısmının değişikliği kabul yönünde oy kullanması ile mümkündür.

KULÜBÜN FESHİ :

MADDE 38.

Kulübün feshine karar verilebilmesi için bu amaçla yapılacak Genel Kurul toplantısına Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı olan üyelerin en az 2/3 kısmının katılması şarttır. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanmaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim, Denetim Kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkında karar verilebilmesi hazirun cetvelini imzalayan üyelerin 2/3 kısmının fesih yönünde oy kullanması ile mümkündür.

KULÜBÜN MALLARININ TASFİYESİ :

MADDE 39.

Kulübün feshi veya infisahı hallerinde kulüp malları Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne geçer.

TÜZÜKTE AÇIKLIK OLMAYAN HALLER:

MADDE 40.

Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK : İşbu tüzük 14 Haziran 2008 tarihinde yürürlüğe girer.